omgevingswet

GemeenteDSO – Integrale ketenoplossing voor de implementatie van de Omgevingswet

De huidige wet- en regelgeving wordt onder meer gevormd door de Wro, Wabo, Waterwet, AMvB’s en ministeriële regelingen. Dit wordt vervangen door de nieuwe Omgevingswet en daarbij wordt een groot gedeelte van de regels gedecentraliseerd naar de betreffende bevoegd gezagen.

De rijksoverheid werkt volop aan het realiseren van een landelijke voorziening, het DSO.
Aan gemeenten wordt gevraagd om zelf lokale voorzieningen te realiseren voor het genereren en het beheren van content. Wij ontwikkelen hiervoor het GemeenteDSO.

    Binnen het GemeenteDSO onderkennen we drie belangrijke aandachtsgebieden:

  • TEKSTEN die staan voor onder meer visie- en beleidsdocumenten en voor de omgevingsplannen waarin ook verordeningen worden opgenomen;
  • KAARTEN waarop de contouren van werkingsgebieden worden aangegeven en waarin de thema’s voor bodem, geluid, geur en dergelijke worden aangeduid;
  • REGELS in de vorm van vragenbomen voor het toepasbaar maken van teksten.

Een belangrijke meerwaarde van het GemeenteDSO is dat we werken met staalkaarten en tekstblokken op basis van patronen. Aan deze tekstblokken koppelen wij regels in de vorm van modellen. Zowel de tekstblokken als de modellen stellen wij in een bibliotheek beschikbaar. Hierdoor kunt u beschikken over gestructureerde en consistente toepasbare regels mét mogelijkheden voor maatwerk. Dit alles naar eigen wens van de gemeente ingericht.

Vanuit GemeenteDSO hebben wij contacten met diverse productleveranciers. Afhankelijk van uw informatiebeleid en uw applicatielandschap selecteren wij in overleg de meest geschikte tools. Wij staan garant voor een optimale integratie van deze tools, efficiënt gebruik en beheergemak.

Door te voldoen aan de standaarden (TPOD/STOP, STTR) sluit GemeenteDSO naadloos aan op het landelijke DSO en het vormt daarmee een integrale ketenoplossing.